Thí nghiệm vật lý giúp ta có thể thu nhận được tri thức mới thông qua sự phân tích các điều kiện mà trong đó đã diễn ra sự...